Wednesday, November 14, 2012

Adhithyhrudhayam

Adhithyhrudhayam

ఆదిత్య హృదయం

ధ్యానం
ధ్యే య స్సదా సవితృ మండల మధ్యవర్తీ
నారాయణ స్సరసిజాసన సన్నివిష్టః
కేయూరవాన్ మకర కుండలవాన్ కిరీటీహరీ

హిరణ్మయవపు ర్ధ్రుత శంఖచక్రః హరి: ఓమ్

తతోయుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయాస్థితమ్
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితమ్
దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్
ఉపాగమ్యబ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషి:

అగస్త్య ఉవాచ:
రామరామ మహాబాహొ శృణు గుహ్యం సనాతనమ్
యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి
ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రువినాశనమ్
జయావహం జపేనిత్యం అక్షయం పరమం శివం
సర్వ మంగళ మాంగల్యం సర్వపాపా ప్రణాశనమ్
చింతాశోకప్రశమనం మాయుర్వర్ధనముత్తమమ్
రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసురనమస్కృతమ్
పూజయాస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్
సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తీజస్వీ రశ్మిభావనః
ఏష దేవాసురగణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభి:
ఏష బ్రహ్మచ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతి:
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమ స్సోమో హ్యపాంపతి:
పితరో వాసవ: స్సాధ్యా హ్యస్వినౌ మరుతో మను:
వాయ్తుర్వహ్ని: ప్రజాప్రాణ: ఋతుకర్తా ప్రభాకరః
ఆదిత్య: స్సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తీమాన్
సువర్ణసదృశో భాను హిరణ్యరేతా దివాకరః
హిరిదశ్వః సహస్రార్చి: సప్తసప్తిర్మ్మరీచిమన్
తిమిరోన్మథన: స్శంభు: స్త్వష్టా మార్తాండ అంశుమాన్
హిరణ్యగర్భ స్సిశిర తపనో భాస్కరో రవి:
అగ్నిగర్భో దితే: పుత్రా: స్శంఖ స్శిశిరనాశనః
వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజు:స్సామపారగః
ఘనవృష్టిరపాం మిత్రో వింధ్యవీధీ ప్లవంగమః
ఆతపీ మండలీ మృత్యు: పింగళ:స్సర్వతాపనః
కవిర్విశ్వో మహాతేజా: రక్త స్సర్వభవోద్భవః
నక్షత్రగ్రహతారాణా అధిపో విశ్వాభావనః
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్ నమోస్తుతే
నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధీపతయే నమః
జయాయ జయ భద్రాయ హర్యశ్యాయ నమోనమః
నమో నమ: స్సహశ్రాంశో ఆదిత్యాయ నమోనమః
నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమోనమః
నమః పద్మప్రభోదాయ మార్తాండాయ నమోనమః
బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్యవర్చసే
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః
తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే
క్రుతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః
తప్తచామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మనే
సమస్తమోభినిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే
నాశయత్యేష వై భూతం తథైవ సృజతి ప్రభు:
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభిస్తిభి
ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్టితః
ఏష ఏవాగ్నిహొత్రం చ ఫలం చైవాగ్నిహొత్రిణామ్
వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవి: ప్రభు:
ఏనమాపత్సు క్రుచ్చ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ
కీర్తయన్ పురుషః కస్చిన్నావసీదతి రాఘవ
పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిమ్
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి
అస్మిన్ క్షణే మహాబాహొ రావణంత్వం వదిష్యసి
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్
ఏతచ్చ్రుత్వా మహాతేజా నష్టశోకోభవత్ తధా
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్
ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవాన్
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్
రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతోభవత్
అథ రవిరవదన్నిరీక్ష్య రామం ముదితమనాః పరమం ప్రహ్రుష్య మాణః
నిశిచరపతిసంక్షయం విదిత్వా సురగణమధ్యగతో వచస్త్వరేతి
సూర్యం సుందర లోకనాధ మమృతం వేదాన్ తసారం శివం
జ్ఞానం బ్రహ్మమయం సురేషమమలం లోకైక చిత్తం స్వయం
ఇంద్రదిత్య నరాదీపం సురగురుం త్రైలోక్య చూడామణిమ్
విష్ణుబ్రహ్మశివస్వరూపహృదయం వందే సదాభాస్కరం
భానో భాస్కర మార్తాండ చండరష్మే దివాకర
ఆయురారోగ్య మైస్వర్యం విద్యాం దేహి నమోస్తుతే

ఇతి శ్రీ వాల్మీకి రామాయణే, యుద్ధకాండే, ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం సమాప్తం

No comments: